Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ochrona środowiska


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz


Od 15 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2019 roku". W ramach Programu, Gmina Swarzędz, finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących. Osoby, którym dobro zwierząt nie jest obce, mogą zostać opiekunem społecznym kotów wolno żyjących. Wystarczy, że wypełnią deklarację opiekuna społecznego, która jest integralną częścią wniosku o uzyskanie skierowania na zabieg. Po otrzymaniu z urzędu skierowania, opiekun społeczny może udać się do wybranej lecznicy dla zwierząt (jednej z czterech wskazanych na skierowaniu), gdzie zwierzę zostanie poddane zabiegowi. Po krótkiej rekonwalescencji, opiekun wypuszcza kota lub kotkę w miejscu ich pochwycenia.

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2019 roku" prowadzona jest również akcja dokarmiania kotów wolno żyjących w miesiącach zimowych, tj. od października do marca. W celu otrzymania karmy konieczne jest złożenie stosownego wniosku w terminie do 10 sierpnia 2019 roku.

Dodatkowo, mieszkańcy Gminy Swarzędz mogą za darmo oznakować elektronicznie swojego zwierzaka, tj. psa lub kota, w ramach Planu znakowania zwierząt w Gminie. Elektroniczne znakowanie zwierząt polega na wprowadzeniu przez lekarza weterynarii pod skórę zwierzęcia mikroczipu. Czipowanie jest zabiegiem bezbolesnym dla zwierzęcia. Numer chipu jest rejestrowany w ogólnopolskiej bazie danych. Znakowanie elektroniczne

to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia. Mieszkańcy Gminy Swarzędz swojego zwierzaka mogą bezpłatnie oznakować w jednej z czterech lecznic dla zwierząt na terenie Swarzędza.

Wnioski oraz treść Programu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce e-Urząd / Jak załatwić sprawę w urzędzie / Wydział Ochrony Środowiska (http://bip.swarzedz.pl/index.php?id=299). Wnioski można również pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pokój 215, tel. 61/65-12-403.

/wos/

fot. schronisko-skalowo.pl

 

Usuń azbest! Ruszył nabór wniosków na rok 2019


Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz do wzięcia udziału w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na 2019 rok, który ma na celu pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, polegającą na demontażu i odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości.

Podobnie jak w roku ubiegłym, do wzięcia udziału w programie uprawnieni są właściciele i użytkownicy wieczyści, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych; instytuty badawcze oraz stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy.

Dofinansowanie w ramach Programu pokrywa 100% kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W ramach akcji NIE BĘDĄ finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.

Podstawą uzyskania dofinansowania jest wypełnienie wniosku i złożenie go w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu do dnia 15 lipca 2019 r.

O zakwalifikowaniu wniosku do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:

- dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (oryginał lub poświadczona przez gminę kopia aktu notarialnego, oryginał lub poświadczona przez gminę kopia aktualnego odpisu z księgi wieczystej lub inne).

- zgodę ewentualnych współwłaścicieli

W przypadku gdy o dofinansowanie będzie starał się przedsiębiorca rolny, pomoc będzie udzielana jako pomoc de minimis w sektorze rolnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,

w Wydziale Obsługi Mieszkańca na stanowisku nr 4 lub pod numerami telefonów: (61) 65 10 655 oraz (61) 65 10 714.

Skorzystaj z dofinansowania! Usuń azbest już teraz!

Do pobrania:

wniosek

regulamin

formularz informacji

oświadczenie

Wymiana pieców - likwidacja źródeł niskiej emisji


Wnioski o udzielenie dotacji będą dostępne są w następujących miejscach:

 • Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1;
 • Wydział Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 215;
 • na stronie bip.swarzedz.eu, w zakładce eUrząd/"WOS"Wydział Ochrony Środowiska;

Wnioski należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 215 od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dotacja obejmuje zastąpienie pieca opalanego paliwem stałym (tj. trwałe odłączenie pieca od systemu grzewczego) na ekologiczne źródła ciepła w tym: miejską sieć ciepłowniczą, kocioł gazowy, kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej, kocioł olejowy, pompę ciepła, kocioł na paliwo stałe, w tym biomasę, pod warunkiem, że nowe urządzenie będzie służyło celom mieszkalnym. Wysokość dotacji może wynieść 80% kosztów, lecz nie więcej niż 7 000zł, (lub 14 000zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych likwidujących co najmniej dwa źródła niskiej emisji).

W przypadku wymiany na kocioł na paliwo stałe możliwe do montażu są tylko nowe piece, które umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo, nieposiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie, spełniające wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz.Urz.UE L 193, str.100, z 2016r. L 346, str. 51). .

Zgodnie z zasadami dotacji, stary kocioł na paliwo stałe można wymienić na kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania ekoprojektu, tylko w przypadku, gdy nieruchomość nie ma możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Wnioski należy składać przed przystąpieniem do realizacji zadania, tj. w szczególności przed zakupem i montażem dotowanych urządzeń a także przed likwidacją źródła ciepła. Dofinansowaniem objęte są koszty poniesione od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Inwestycja nie może być współfinansowana z innych środków zewnętrznych. Dotacja nie obejmuje wymiany pieca gazowego na nowy piec gazowy i nie będzie finansowała już zrealizowanych inwestycji. Po zrealizowaniu inwestycji, wraz z rozliczeniem, należy przedstawić dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z eksploatacji wymienionego źródła ciepła, którym jest imienny dokument zezłomowania.

Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

   1. kopię zgłoszenia zamiaru budowy lub ostatecznego pozwolenia na budowę dla wnioskowanej inwestycji, o ile jest wymagane, wraz z dokumentacją techniczną do wglądu;

   2. zgodę władającego lokalem/budynkiem na wykonanie inwestycji przez wnioskodawcę,

   3. oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT;

   4. w przypadku wymiany na piec opalany paliwem stałym: oświadczenia sieci ciepłowniczej i gazowej o braku możliwości podłączenia budynku lub lokalu do sieci ciepłowniczej i gazowej, w terminie 12 miesięcy od dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji;

   5. w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, działalność gospodarczą w rolnictwie lub rybołówstwie należy dołączyć zaświadczenia, oświadczenia lub informacje dotyczące pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Dotację będzie można również otrzymać na :

- montaż w systemie grzewczym źródeł wykorzystujących energię odnawialną w postaci kolektorów słonecznych lub pompy ciepła,

- montaż mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej.

W tym przypadku wysokość dotacji wynosi 30% kosztów, lecz nie więcej niż 2 500 zł ( lub 5 000 zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych).

Wnioski będą weryfikowane przez komisję, która będzie przeprowadzała oględziny miejsca wymiany źródła ogrzewania po złożeniu wniosku i po realizacji inwestycji.

Wnioskodawca, po pozytywnej weryfikacji wniosku, zostanie poinformowany o możliwości podpisania umowy o udzielenie dotacji. Po podpisaniu umowy wnioskodawca przystępuje do realizacji zadania. Po zakończeniu inwestycji wnioskodawca składa formularz rozliczenia dotacji wraz z odpowiednimi załącznikami. Dotacja będzie wypłacana po realizacji inwestycji, w terminie określonym w umowie dotacji.

Burmistrz ma prawo do kontroli trwałości zrealizowanego zadania w terminie 5 lat od dnia rozliczenia inwestycji. Okres używania dotowanych urządzeń wynosi minimum 5 lat, jeśli będzie on krótszy dotacja podlega zwrotowi.

/wos-umig/

 

Chrońmy Jerzyki


Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 14 kwietnia 2004 r. obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi ptaków chronionych (między innymi jerzyków) – chodzi o ochronę miejsc lęgowych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych. W związku z tym każdy przypadek podjęcia prac skutkujących ograniczeniem dostępu jerzyków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu należy kwalifikować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku. Oznacza to, że prace tego rodzaju mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo  od zakazu niszczenia siedlisk i ostoi ptaków.

Dlatego przystępując do wykonywania w bieżącym sezonie lęgowym termoizolacji budynków zasiedlonych przez jerzyki, zarządcy nieruchomości zobligowani są posiadać takie zezwolenie. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest niezależna od decyzji związanych z wymogami prawa budowlanego. Zniszczenie siedlisk i miejsc lęgowych podlega karze aresztu lub grzywny. Planujący remonty i termoizolacje w latach następnych powinni również wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stosowne zezwolenie.

W przypadku podejrzeń o nieprawidłowości związane z prowadzeniem prac termomodernizacyjnych należy poinformować Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, lub Powiatowego Inspektowa Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, lub Policję, które to organy mogą sprawdzić, czy inwestor wykonuje prace zgodnie z przepisami.  Jeśli tak nie jest, musi liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z faktu zakazu niszczenia siedlisk ptaków objętych ochroną gatunkową.

Pamiętać należy, że jerzyk jest najbardziej "miejskim" gatunkiem ptaka. Pierwotnie zasiedlał tereny skaliste. Człowiek wznosząc sztuczne skały w postaci budynków sprawił, że prawie wszystkie jerzyki na naszym kontynencie przeniosły się do miast. Tym samym budynki stały się ich jedynym siedliskiem gniazdowym. Jerzyki są ptakami powszechnie znanymi, choć wiele osób myli je z jaskółkami (dymówką i oknówką). Nie są z nimi spokrewnione lecz z uwagi na podobny tryb życia ich wygląd nieco przypomina jaskółki. W przeciwieństwie do nich, jerzyki nigdy nie siadają na drutach, gałązkach, nie zbierają pokarmu ani materiału na gniazdo z ziemi. Cechą charakterystyczną jerzyków jest brak białego koloru w upierzeniu, który zawsze występuje u  jaskółek. Są mistrzami lotu, w mgnieniu oka osiągają prędkość 100 km/h, a niekiedy nawet 160 km/h. Dziennie potrafią przelecieć bez wysiłku 1000 km, i to wszystko żywiąc się owadami chwytanymi wyłącznie w locie, których jeden osobnik potrafi zjeść nawet 20 000 na dobę. Zjadają  przede wszystkim bardzo dokuczliwe komary i meszki, co stanowi główny argument by zadbać o  ich wysoką liczebność w mieście.

Stan czystości powietrza


Na stronie eko.swarzedz.pl, w zakładce POWIETRZE, mogą Państwo śledzić jakość powietrza mierzoną w 6 punktach naszej gminy - link bezpośredni: http://eko.swarzedz.pl/index.php/powietrze/

Informujemy również, iż stan czystości powietrza jest monitorowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Najbliższe punkty pomiarowe znajdują się w Poznaniu przy ul. Polanka oraz w Borówcu przy ul. Drapałka. Aktualny stan czystości powietrza można sprawdzić na stronie www.powietrze.poznan.wios.gov.pl

Wyniki podane dla punktów pomiarowych poza Swarzędzem mogą się różnić od rzeczywistego stanu powietrza w Swarzędzu, a także w różnych częściach naszego miasta i gminy. Wpływ na to mają m.in. ruch powietrza (kierunek i siła wiatru) oraz lokalne źródła zanieczyszczeń.

/UMiG/

ZM GOAP - aktualne informacje


► Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (www.goap.org.pl) informuje, iż od 1 lutego 2016 roku delegatura związku w Swarzędzu będzie czynna od poniedziałku do środy w godz. 7.00 - 15.00. W czwartki i piątki będą pracownik delegatury będzie prowadził czynności kontrolne na terenie gminy. Wszystkie niezbędne informacje będą mogli Państwo uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 506 285 780 w godzinach pracy delegatury.

► Od początku stycznia 2018 r. obowiązują nowe harmonogramy odbioru odpadów. Można je znaleźć TUTAJ

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:

- do 15 stycznia za styczeń,

- do 15 lutego za luty,

- do 15 marca za marzec,

- do 15 kwietnia za kwiecień,

- do 15 maja za maj,

- do 15 czerwca za czerwiec,

- do 15 lipca za lipiec,

- do 15 sierpnia za sierpień,

- do 15 września za wrzesień,

- do 15 października za październik ,

- do 15 listopada za listopad,

- do 15 grudnia za grudzień.

Opłaty, jak dotychczas, należy wnosić na indywidualne konta. Otrzymują je wszyscy, którzy złożyli deklaracje. O zmianach liczby osób zobowiązanych do wnoszenia opłat właściciele nieruchomości powinni powiadamiać GOAP składając deklarację korygującą.

Już jest punkt PSZOK w Swarzędzu

PSZOK  W GMINIE SWARZĘDZ! Od początku 2018 roku działa w gminie Swarzędz PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Można tam przywieźć i zostawić tzw. odpady problemowe, których nie wolno wyrzucać do śmieci. Wykaz rodzajów odpadów, które można przywieźć do PSZOK-u i inne szczegółowe informacje można przeczytać TUTAJ.

Punkt mieści sie w Rabowicach przy ul. Świerkowej 17 i przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-17:00 oraz w soboty, w godz. 8:00 - 14:00.

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami tel.: 61 817 34 21, 695 980 352.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Przedstawiamy informację o zmianach w systemie gospodarowania odpadami na terenie gmin wchodzących w skład ZM "GOAP" od 1 stycznia 2018 r. Jak informuje ZM GOAP, są to zmiany wynikające z dostosowania naszego systemu do obowiązujących przepisów krajowych. Oto  KOMUNIKAT ZM GOAP.

 

 

/mw, goap/

Punkt odbioru i skupu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


Zgodnie się ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy obowiązani są przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest takiego samego rodzaju.

Dlatego pamiętajmy, że podczas zakupu nowego urządzenia do naszego domu, możemy jednocześnie, w tym samym sklepie oddać stary sprzęt (ZASADA: lodówka za lodówkę lub lokówka za lokówkę).

Najbliższe punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych


Oto punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

Poznań, ul. Wrzesińska 12 - tel. 61 6110811, czynne pn. - pt. 8:00-17:00, so. 8:00-16:00.

Uwaga! Jak informuje firma STENA od dnia 16.11.2016 (środa) działalność Stena Ekostacja w Swarzędzu zostaje zawieszona.

Nie pal śmieci - bądź EKO!


Co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera ok. 28 tys. Polaków! Toksyczny wpływ substancji (powstających podczas spalania śmieci) na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych. Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

► Czym palić w piecu?

Paliwami opałowymi:

• pelletem dowolnego rodzaju;

• drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym;

• brykietem;

• węglem dowolnego rodzaju;

• olejem opałowym i gazem.

► Czego nie wrzucać do pieca?

• drewna z mebli i ram okiennych oraz jakiegokolwiek malowanego lub impregnowanego drewna;

• płyt wiórowych, paździerzowych, paneli podłogowych, klepek parkietowych, dykt;

• podkładów kolejowych i słupów drewnianych;

• plastiku; odzieży; opon; pianek tapicerskich;

• papieru zadrukowanego w kolorze.

(Papieru używaj jedynie do rozpałki, najlepiej takiego z gazet codziennych, tj. szarego i mało zadrukowanego. Każdy inny papier lepiej oddać do recyklingu).

► Spalanie śmieci w domowym piecu truje i rujnuje!

Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia „forma zagospodarowania” odpadów.

Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają powietrze, wodę i ziemię oraz przyczyniają się do kwaśnych deszczy. Dlatego spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce.

Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, środowisko, piec i komin. Spalanie odpadów jest bardzo drogie. Zdrowia i życia nie da się odkupić, natomiast szybko czeka nas kosztowna wymiana pieca i przewodów kominowych. Niedrożność komina może też doprowadzić do zaczadzenia, a nawet do pożaru.

Spalając odpady niszczymy świat, w którym obecnie żyjemy oraz świat, w którym będą żyły nasze dzieci i wnuki.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

Co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera ok. 28 tys. Polaków! Toksyczny wpływ substancji (powstających podczas spalania śmieci) na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych.

► Sąsiad pali śmieci. Co robić?

Porozmawiaj. Wyjaśnij palącemu śmieci jakie są skutki spalania odpadów.

Zaangażuj sąsiadów. Porozmawiajcie
z palącym śmieci większą grupą. Poinformujcie go, że takie postępowanie jest naganne i nie przymykacie na to oczu, a w razie potrzeby powiadomicie odpowiednie służby.

Jeśli rozmowa nie daje efektów poinformuj:

- Straż Miejską (61) 65 10 986

- Policję (61) 841 48 00

- Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska UMiG w Swarzędzu (61) 65 12 403

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu. Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna w wysokości do 5000 zł.

► Co zrobić z odpadami?

Odpady komunalne, których nie można posortować, wrzuć do pojemnika na odpady zmieszane.

Do odpadów zmieszanych nie wrzucamy:

- odpadów, które podlegają segregacji: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;
- odpadów zielonych;
- odpadów wielkogabarytowych;
- materiałów budowlanych i rozbiórkowych;
- odzieży;sprzętu RTV i AGD;
- baterii, płyt CD, przeterminowanych leków;
- odpadów niebezpiecznych.

Jeśli nie wiesz jak zagospodarować dany odpad, zapytaj! Informacje uzyskasz:

ZM GOAP (61) 65 12 301

UMiG Swarzędz - Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko 1.

/ros/

Szkodliwość azbestu


Azbest - jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Azbest - to nazwa handlowa grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności od tego, z jakim metalem krzemiany tworzą związek rozróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla zdrowia. Dzięki niskiej cenie oraz ze względu na swoje zalety, takie jak: odporność na wysokie oraz niskie temperatury, działanie chemikaliów, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność - stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3 000 wyrobów przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia i jest przyczyną wielu chorób.
Więcej na temat szkodliwości azbestu przeczytają Państwo tutaj.

Przypominamy o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest


Drodzy Mieszkańcy! Przypominamy o obowiązku złożenia do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz informacji o wyrobach zawierających azbest. Informacje, w terminie do 31 stycznia 2019 r., składają właściciele nieruchomości, na których takie wyroby się znajdują.

Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają wyroby azbestowe, powinny one zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku.

Powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących. Zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest reguluje szereg przepisów między innymi: ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz związane z nimi rozporządzenia wykonawcze.

Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informacji o wyrobach zawierających azbest" stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację, o której mowa wyżej Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach:

- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz

- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia. Wypełnioną informację należy wysłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub dostarczyć osobiście.

Oto:

wzór formularza informacji o wyrobach zawierających azbest

/ros/

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz


Informujemy, że przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność polegającą na odbiorze i transporcie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Swarzędz powinni spełniać wymagania jakie zostały zawarte w uchwale nr XL/357/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2013 roku.
Oto uchwała nr XL/357/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2013 roku.

Firmy odbierające nieczystości ciekłe


W zakresie odbioru nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości są obowiązani korzystać z usług podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Z firmami takimi należy podpisać umowę i po każdorazowym usunięciu nieczystości, odebrać rachunek, który jest potwierdzeniem legalnego pozbywania się nieczystości płynnych.

Oto wykaz firm posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorcy odbierający nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Swarzędz, obowiązani są do składania kwartalnego sprawozdania z prowadzonej działalności do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. Oto wzór kwartalnego sprawozdania:

SPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz


Oto "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz"

"Uchwała nr XXIX/273/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.6308 z dn. 28 października 2016 r. ) Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.449.2016.2 z dnia 25.11.2016 r. orzekające nieważność § 6 ust.1, ust.2, ust.3 i ust.4 oraz załącznika nr 1 ."